Examenvragen gebruikersbepalingen

Vraag #1: Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:
Vraag #2: Het woord “EXPORT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:
Portugal, Ontario, Xantippe, Oslo en Radio behoren niet tot het voorgeschreven spellingsalfabet (Papa, Oscar, X-ray, Oscar, Romeo behoort het te zijn)
Vraag #3: Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:
Vraag #4: Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?
Vraag #5: Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:
Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.
Vraag #6: Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.
Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan
Vraag #7: Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.
Vraag #8: De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:
De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar
Vraag #9: In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:
Vraag #10: Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?
Vraag #11: In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:
Vraag #12: Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:
Vraag #13: Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep of Stroke) worden toegevoegd gevolgd door:
Vraag #14: De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:
 • Regio 1 beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.
 • Regio 2 bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan
 • Regio 3 bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.
 • Vraag #15: Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:
  Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie
  Vraag #16: Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:
  Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.
  Vraag #17: De roepletters PA1 HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:
  Dandy, Telecom en Post komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet
  Vraag #18: Het is de radiozendamateur in alle gevallen toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:
  Berichten van derden en van commerciële aard zijn verboden om uit te zenden door zendamateurs. Ook het versleutelen van berichten is niet toegestaan.
  Vraag #19: U bent heel ambitieus en besluit zelf een 2 meter zender te gaan bouwen. Zodra de zender zover is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:
  Voordat je de zender op een antenne aansluit, sluit je deze aan op een dummyload en ga je metingen verrichten om vast te stellen dat de zender naar behoren werkt
  Vraag #20: Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:
  een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

  Volgende